Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/a/k/u2856/public_html/myweb.php on line 63
www.AkoNeplatit.sk - Informacie o tom ako NEPLATIT, usetrit a neprist o peniaze. Ako legálne neplatiť pokuty ?
Autor: admin <admin(zavinac)akoneplatit(bodka)sk>, Téma: Doprava, Zdroj: http://www.minv.sk/legislativa/725podmpremavky.htm, Vydané dňa: 29. 06. 2006PRE KONTROLU TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL CHÝBAJÚ VYKONÁVACIE PREDPISY

Dňa 1.3.2005 nadobudol účinnosť zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách . V tomto zákone /§ 113/ je ustanovené ku ktorým ustanoveniam vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky /Ďalej len MDPT SR/ vykonávací predpis. Doposiaľ však vykonávacie vyhlášky, na ktorých vydanie je zmocnené MDPT SR, vydané neboli.Prezídium Policajného zboru (Odbor dopravnej polície) za obdobie od 1.1.2005 až doposiaľ opakovane niekoľkokrát upozorňovalo na tento stav MDPT SR. V uznesení vlády SR č. 391/2005 zo dňa 18.5.2005 je povinnosť MDPT SR zabezpečiť výkon ustanovení tohto zákona účinnou vyhláškou a nariadeniami vlády SR s termínom IHNEĎ. /dopravno-bezpečnostná legislatíva, p. č. E.1/

Pred účinnosťou zákona mohol policajt v cestnej premávke kontrolovať takmer všetko, čo sa týkalo technického stavu vozidla a jeho komponentov a vyvodzovať za zistené nedostatky aj príslušné sankčné opatrenia napr. uložiť pokutu, alebo zadržať osvedčenie o evidencii.

Čo polícia od 1.3.2005 v dôsledku zrušenia vykonávacích vyhlášok nemôže kontrolovať ?

Z hľadiska vykonávania kontrol v cestnej premávke orgánmi Policajného zboru je najväčším problémom, že neboli vydané vykonávacie predpisy týkajúce sa :

1. podrobností k povinnej výbave vozidla /§21 ods. 4/,

2. podrobností o nespôsobilosti alebo technickej nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách /§24 ods. 6/

Do nadobudnutia účinnosti zákona č. 725/2004 Z. z. boli technické podmienky premávky vozidiel na pozemných komunikáciách upravené vyhláškou MDPT SR č. 116/1997 Z. z., ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá bola zrušená nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Predmetná vyhláška vo svojich ustanoveniach priamo a konkrétne ustanovovala podmienky, ktoré museli spĺňať jednotlivé komponenty vozidla. V dôsledku jej zrušenia polícia nemôže kontrolovať napr.:

brzdy, riadenie, výhľad z miesta vodiča, ovládacie a kontrolné zariadenia, kolesá, pneumatiky, karosériu, výfukový systém, osvetlenie a svetlomety, zasklenie vozidla, spájacie zariadenia, nárazníky, výbavu bicykla a pod.

Táto vyhláška tiež konkrétne ustanovovala technickú nespôsobilosť vozidla na cestnú premávku, t.j. kedy vozidlo muselo byť ihneď vyradené z cestnej premávky do času kým sa závady neodstránia. Išlo najmä o slabý účinok bŕzd, veľkú vôľu v riadení, deformáciu náprav, poškodenie čelného skla, poškodenie pruženia a tlmičov, zjavné unikanie paliva alebo oleja, poruchy v osvetlení, zjavné poškodenie podvozku alebo karosérie a pod.

V súčasnej dobe nie je ustanovená povinná výbava vozidiel.
Policajt v premávke nemôže kontrolovať, či je vozidlo vybavené napr. prenosným výstražným trojuholníkom, náhradným kolesom, náhradnými žiarovkami, kľúčom na matice kolies, zdvihákom vozidla a prípadne i hasiacim prístrojom alebo snehovými reťazami v zimnom období pre určité kategórie vozidiel.

MDPT SR tvrdí, že polícia sa môže riadiť smernicami Európskej únie. Tie však musia byť aproximované do našej legislatívy. Doposiaľ bolo vydané len jedno aproximačné nariadenie vlády SR, ktoré je použiteľné pri kontrole v premávke na pozemných komunikáciách a to č. 406/2005 Z. z. o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórii motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. V zmysle tohto nariadenia minimálna hĺbka dezénu pre vozidlá kategórie M1 – osobné vozidlá, N1-nákladné vozidlá do celkovej hmotnosti 3500kg, O1 – prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 750 kg a O2 – prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 3500 kg je ustanovená na 1,6 mm.

Pre ostatné vozidlá napr. kamióny, autobusy, motocykle príp. iné kategórie vozidiel minimálna hĺbka dezénu v súčasnej dobe nie je upravenáa mal by to upravovať všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR k § 24 ods. 6 predmetného zákona.

Z uvedeného je zrejmé, že rozsah oprávnení na kontrolu technického stavu vozidiel a ich výbavy je v porovnaní s predchádzajúcou úpravou značne obmedzený.

Čo polícia kontrolovať môže ?

Polícia môže kontrolovať a prípadne uložiť sankcie vtedy, keď vozidlo nespĺňa ustanovené podmienky a je nespôsobilé pre premávku na pozemných komunikáciách /§ 24 ods. 1 písm. a) zákona s poukazom na § 21 ods. 2  zákona/, len v týchto prípadoch:

Na technickú nespôsobilosť vozidla sa tiež vzťahuje ustanovenie § 21 ods. 3 citovaného zákona v zmysle ktorého sa v premávke na pozemných komunikáciách nesmie prevádzkovať ani:

1. historické vozidlo, ktoré nemá platný preukaz historického vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,

2. športové vozidlo, ktoré nemá platný preukaz športového vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom pre športové vozidlo.